Over

‘Inburgeren’ door heggen vlechten

IMG_7258
Rudie van Haren (links) en Richard van den Boogaard in de Balgoyse Herreweg met “de oude toren” op de achtergrond (foto: Corine van Dijk)

“Inburgeren door heggen vlechten” is de kop boven een mooi artikel van Corine van Dijk in de Maas en Waalkanter van week 8, 2018. Balgoy maakt zich op voor de Balgoyse kampioenschappen Maasheggenvlechten (4 maart) en een week later het NK in het Brabantse Oeffelt. Dit weekend oefenen de vlechters nog, het seizoen zit er bijna op. “In de winter werken, in de zomer genieten.”

IMG_7257
(foto: Corine van Dijk)

Rudie van Haren en Richard van den Boogaard zijn niet alleen voorzitter en penningmeester van de stichting Balgoy Beter Bekend, maar ook lid van de werkgroep Maasheggen Balgoy. Ze weten waar ze het over hebben. Een rit door hun ‘durpke an de Moas’ leert dat ze precies weten waar de Maasheggen staan.

De Maasheggen zijn niet alleen kenmerkend voor het landschap, maar ook belangrijk voor flora, fauna én toeristen. De werkgroep Maasheggen Balgoy draagt graag kennis van het oude ambacht over, zeker tijdens de Balgoyse Kampioenschappen. De wedstrijd is voor inwoners zelf, maar natuurlijk mag iedereen komen kijken. En als je laarzen en een snoeischaar meeneemt mag je het ook proberen. Hopelijk dat ook de vele nieuwe inwoners van Balgoy gehoor geven aan deze oproep, zodat deze activiteit mede bij kan dragen aan de doelstelling van de stichting Balgoy Beter Bekend. Nieuwe inwoners en getogen inwoners van het dorp samen brengen. Het heggen vlechten verbindt dan letterlijk en figuurlijk; een uitgelezen kans dus voor inwoners van Balgoy om op 4 maart met meer kwaliteit en sociale samenhang recreëren en werken te beleven.

Smeerolie en cement tussen bewoners in Balgoy

Balgoy - Eveline van Elk - Gelderlander
Balgoy. © EVELINE VAN ELK, de Gelderlander

Leo Klaassen schrijft vandaag in de Gelderlander dat Balgoy een stichting rijker is: Balgoy Beter Bekend. Voorzitter van de stichting, Ruud van Haren, wordt geïnterviewd en vertelt dat de initiatiefnemers willen dat ze de smeerolie en het cement wordt tussen bewoners in het dorp. Meer verbondenheid en sociale cohesie tussen jong en oud en contact tussen nieuwe bewoners en geboren en getogen Balgoyse mensen.

Ontmoeting van jong en oud in Balgoy aan het begin van 2018

de-gelderlander.png
Jong en oud vermaken zich in ’t Ballegoyke. © foto de Gelderlander

De Werkgroep Ouderen Balgoy en het Jeugdhonk Balgoy hebben vanavond een gezamenlijke ontmoetingsavond georganiseerd. Een ontmoeting voor jong en oud, voor oude en nieuwe inwoners uit Balgoy, die samen het nieuwe jaar begonnen met door de jeugd gemaakte hapjes, die samen een toast uitbrachten op het nieuwe jaar. Een mooie activiteit, die mede bedoeld is om leefbaarheid en sociale cohesie in een kleine dorpsgemeenschap, zoals Balgoy, te bevorderen. Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van stichting Balgoy Beter Bekend.

Al deze avond werd een kort verslag geplaatst op de website van de Gelderlander.

Op bezoek bij de gemeente Wijchen

Voorwaarde voor het indienen van een subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland was een verklaring van geen bezwaar van de gemeente Wijchen. Nadat zij het plan gelezen hadden over het werken aan de leefbaarheid en sociale cohesie in Balgoy, kregen we als antwoord dat zij blij waren met ons initiatief. We kregen de verklaring van geen bezwaar en ze wensten ons veel succes met de verwerving van de subsidie en de uitvoering. Tenslotte verzochten ze ons om hen af en toe op de hoogte houden van het vervolg?

bezoek gemeente
 Het boek “Boeren, burgers en buitenlui, verhalen over Balgoy en de Balgoyse minse” wordt door secretaris Piet van Erp van Balgoy Beter Bekend aangeboden aan Nicoline Beck van de gemeente Wijchen 

Vandaag hadden voorzitter Rudie van Haren en secretaris Piet van Erp een afspraak in het Huis van de gemeente Wijchen met mevr. N. Beck, beleidsmedewerker van de gemeente en met haar collega mevr. R. Dibbits – van Valburg, om ze persoonlijk op de hoogte te stellen dat de aanvraag werd gehonoreerd en om het boek “Boeren, burgers en buitenlui” aan te bieden als voorbeeld van hoe Balgoyse mensen vroeger en nu het wonen, recreëren en werken in het dorp beleven. Het was een prettig en nuttig gesprek, waarin we ook de kans kregen om uitvoerig te spreken over onze ambities en wensen voor de toekomst.

 

Kick-of “Balgoy Beter Bekend” in Balgoy

cropped-bbb-logo.pngNa  een aanloopperiode waarin diverse zaken geregeld moesten worden treden we nu officieel naar buiten. Allereerst  via een bekendmaking in het Diosablad.
Dit is  het informatieblad voor de inwoners van Balgoy. Tegelijkertijd hebben we de website in de lucht gebracht: www.balgoybeterbekend.nl.
Hierop komt alle informatie over de nieuwe stichting.
Begin 2018 hopen we onze informatiefolder klaar te hebben. Deze zal huis aan huis verspreid worden in Balgoy. Later zullen we in de publiciteit treden via de Wegwijs en de Gelderlander.

Bericht Diosablad:

Logo Diosablad

Beste inwoners van Balgoy,
Met een aantal personen is recent een nieuwe stichting opgericht in Balgoy.
Aanleiding hiervoor was dat er een prachtige subsidieronde beschikbaar kwam van de provincie Gelderland voor verbetering van leefbaarheid en sociale samenhang. Een projectvoorstel om dit voor Balgoy toe te passen, wat we geschreven en ingediend hebben, is onlangs goedgekeurd. De voornaamste doelen in dit project zijn:

  • Het steunen en het organiseren van initiatieven om leefbaarheid en sociale samenhang te bevorderen en/of te verbeteren.
  • Het bevorderen van belangstelling in de eigen omgeving en geschiedenis en het bewaren en laten zien ervan.

Met name willen wij dat oud en jong elkaar beter leert kennen en dat nieuwe inwoners beter geïnformeerd worden over Balgoy en zijn inwoners.
Nadat de subsidie werd toegekend hebben we een bestuur gevormd en een stichting opgericht om het juridisch goed te organiseren en om de organisatie transparant te houden.
De stichting heeft de naam gekregen: “Stichting Balgoy Beter Bekend”
met als bestuursleden: Rudie van Haren (voorzitter), Piet van Erp (secretaris), Richard van den Boogaard (penningmeester), Patricia van Beuningen en Yvon Vugts.
Via een folder, die begin 2018 verschijnt krijgt u meer informatie of kijk alvast op onze website www.balgoybeterbekend.nl om een idee te krijgen.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur stichting Balgoy Beter Bekend

Watersnood Monument 1925-1926

 

banner kern met pit

We hebben een projectidee ingediend bij “Kern met Pit”. Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt of kleine leefgemeenschap binnen een jaar te realiseren! Het kan om allerlei ideeën gaan, maar ons idee is om via informatie op een monument uitleg te geven over het bezoek van koningin Wilhelmina in 1926 aan het overstroomde gebied. In Balgoy lande ze met haar gevolg nabij een hoger gelegen stuk land, zijnde de pastorie en kerk. Het doel is om op die plek door middel van een boot en plaquette dit zichtbaar te maken.

Een monument zal zeker invloed hebben op de woonomgeving en die verbeteren. Het zal ook veel pr voor ons dorp en de gemeente Wijchen geven. Het resultaat zal een opvallend monument met een informatief bord worden, waardoor een van de grootste rampen in de geschiedenis van het Land van Maas en Waal hernieuwde aandacht krijgt. Hoewel de dijkdoorbraak en overstroming wel beschreven wordt in de canon van Gelderland, zijn we een van de weinige dorpen die nog geen watersnoodmonument hebben. Alle inwoners van Balgoij zullen voordeel hebben bij dit project. Ook toeristen en anderen in Gelderland komen weer te weten hoe belangrijk het is om goede dijken te hebben en dat er zeker geld nodig is voor waterbeheer en dus ook voor veilige dijken.

Oranje Fonds NLdoet aanvraag goedgekeurd

screenshotHet Oranje Fonds heeft onze aanvraag voor een financiële bijdrage voor de klus: Balgoy Beter Bekend met nummer NLD18-29224 op 22 november 2017 goedgekeurd. Een groep mensen heeft in overleg met het bestuur van “de Twaalf Apostelen” een plan gemaakt om grafzerken, die anders zouden worden vernietigd, te behouden. Zij gaan ervoor zorg dragen dat  deze speciale groep grafzerken een nieuwe plaats krijgen. Zo blijven ze toch behouden voor Balgoy. De aanvraag werd gedaan in de fase dat er overleg was over de uitvoering. Deze gesprekken zijn tot nu toe goed verlopen en we hopen op een spoedige positieve afronding hiervan. Dit initiatief past goed bij de doelstellingen van de stichting Balgoy Beter Bekend.